- типа БГ12-4… габарит 0          БГ12-41             БГ12-41А            БГ12-41Б            БГ12-42

- типа …БГ12-4… габарит 0+0       3БГ12-41Б           3БГ12-41А           3БГ12-41            3БГ12-42                                                              6БГ12-41А           6БГ12-41            6БГ12-42            10БГ12-41                                                              10БГ12-42           16БГ12-42

 

- типа Г12-3… габарит 1           Г12-31М             Г12-32М             Г12-31АМ            Г12-32АМ

 

- типа …Г12-3… габарит 1+1        5Г12-31М            5Г12-31АМ           5Г12-32М            5Г12-32АМ                                                              5Г12-33М            5Г12-33АМ           8Г12-31М            8Г12-32М                                                              8Г12-32АМ           8Г12-33М            8Г12-33АМ           12Г12-32М                                                              12Г12-32АМ          12Г12-33М           12Г12-33АМ          18Г12-32М                                                              18Г12-33М           18Г12-33АМ          25Г12-33М           25Г12-33АМ                                                            35Г12-33М

- типа Г12-2… габарит 2           Г12-24М             Г12-24АМ            Г12-25АМ

- типа …Г12-2… габарит 2+1        5Г12-24М            5Г12-24АМ           5Г12-25АМ           8Г12-24М                                                              8Г12-24АМ           8Г12-25АМ           12Г12-24М           12Г12-24АМ                                                            12Г12-25АМ          18Г12-24М           18Г12-24АМ          18Г12-25АМ                                                            25Г12-24М           25Г12-24АМ          25Г12-25АМ          35Г12-24М                                                              35Г12-24АМ          35Г12-25АМ

- типа …Г12-2… габарит 2+2        50Г12-24М           50Г12-24АМ          50Г12-25АМ          70Г12-24АМ                                                            70Г12-25АМ          100Г12-25АМ

- типа Г12-2 габарит 3            Г12-25М             Г12-26АМ

- типа …Г12-2… габарит 3+1        5Г12-25М            8Г12-25М            12Г12-25М           18Г12-25М                                                              25Г12-25М           35Г12-25М           5Г12-26АМ           8Г12-26АМ                                                              12Г12-26АМ          18Г12-26АМ          25Г12-26АМ          35Г12-26АМ

- типа …Г12-2… габарит 3+2        50Г12-25М           70Г12-25М           100Г12-25М          50Г12-26АМ                                                            70Г12-26АМ          100Г12-26АМ

- типа БГ12-2… габарит 1          БГ12-21М            БГ12-21АМ           БГ12-22М            БГ12-22АМ                                                              БГ12-23М            БГ12-23АМ

- типа …БГ12-2… габарит 1+1       5БГ12-21М           5БГ12-21АМ          5БГ12-22М           5БГ12-22АМ                                                            5БГ12-23М           5БГ12-23АМ          8БГ12-21М           8БГ12-21АМ                                                            8БГ12-22М           8БГ12-22АМ          8БГ12-23М           8БГ12-23АМ                                                            12БГ12-22М          12БГ12-22АМ         12БГ12-23М          12БГ12-23АМ                                                            18БГ12-22М          18БГ12-23М          18БГ12-23АМ         25БГ12-23М                                                            25БГ12-23АМ         35БГ12-23М

- типа БГ12-2… габарит 2          БГ12-24М            БГ12-24АМ           БГ12-25АМ

- типа …БГ12-2… габарит 2+1       5БГ12-24М           5БГ12-24АМ          5БГ12-25АМ          8БГ12-24М                                                              8БГ12-24АМ          8БГ12-25АМ          12БГ12-24М          12БГ12-24АМ                                                            12БГ12-25АМ         18БГ12-24М          18БГ12-24АМ         18БГ12-25АМ                                                            25БГ12-24М          25БГ12-24АМ         25БГ12-25АМ         35БГ12-24М                                                            35БГ12-24АМ         35БГ12-25АМ

- типа …БГ12-2… габарит 2+2       50БГ12-24М          50БГ12-24АМ         50БГ12-25АМ         70БГ12-24М

                                  70БГ12-25АМ         100БГ12-25АМ

- типа НПл…/6,3 габарит 1         НПл8/6,3            НПл12,5/6,3         НПл16/6,3           НПл25/6,3

                                  НПл32/6,3           НПл40/6,3

- типа НПл…-…/6,3 габарит 1+1     НПл8-8/6,3          НПл8-12,5/6,3       НПл8-16/6,3         НПл8-25/6,3

                                  НПл8-32/6,3         НПл8-40/6,3         НПл12,5-12,5/6,3    НПл12,5-16/6,3

                                  НПл12,5-25/6,3      НПл12,5-32/6,3      НПл12,5-40/6,3      НПл16-16/6,3

                                  НПл16-25/6,3        НПл16-32/6,3        НПл16-40/6,3        НПл25-25/6,3

                                  НПл25-32/6,3        НПл25-40/6,3        НПл32-32/6,3        НПл32-40/6,3

                                  НПл40-40/6,3

- типа НПл…/6,3 габарит 2         НПл63/6,3           НПл80/6,3           НПл125/6,3

- типа НПл…-…/6,3 габарит 2+1     НПл63-8/6,3         НПл80-8/6,3         НПл125-8/6,3        НПл63-12,5/6,3

                                  НПл80-12,5/6,3      НПл125-12,5/6,3     НПл63-16/6,3        НПл80-16/6,3

                                  НПл125-16/6,3       НПл63-25/6,3        НПл80-25/6,3        НПл125-25/6,3

                                  НПл63-32/6,3        НПл80-32/6,3        НПл125-32/6,3       НПл63-40/6,3

                                  НПл80-40/6,3        НПл125-40/6,3

- типа НПл…-…/6,3 габарит 2+2     НПл63-63/6,3        НПл63-80/6,3        НПл63-125/6,3       НПл80-80/6,3

                                  НПл80-125/6,3       НПл125-125/6,3

- типа НПл…/16 габарит 1          НПл5/16             НПл8/16             НПл12,5/16          НПл16/16

                                  НПл20/16            НПл25/16

- типа НПл…-…/16 габарит 1+1      НПл5-5/16           НПл5-8/16           НПл5-12,5/16        НПл5-16/16

                                  НПл5-20/16          НПл5-25/16          НПл8-8/16           НПл8-12,5/16

                                  НПл8-16/16          НПл8-20/16          НПл8-25/16          НПл12,5-12,5/16

                                  НПл12,5-16/16       НПл12,5-20/16       НПл12,5-25/16       НПл16-16/16

                                  НПл16-20/16         НПл16-25/16         НПл20-20/16         НПл20-25/16

                                  НПл25-25/16

- типа НПл…/16 габарит 2          НПл45/16            НПл56/16            НПл80/16

- типа НПл…-…/16 габарит 2+1      НПл45-5/16          НПл45-8/16          НПл45-12,5/16       НПл45-16/16

                                  НПл45-20/16         НПл45-25/16         НПл56-5/16          НПл56-8/16

                                  НПл56-12,5/16       НПл56-16/16         НПл56-20/16         НПл56-25/16

                                  НПл80-5/16          НПл80-8/16          НПл80-12,5/16       НПл80-16/16

                                  НПл80-20/16         НПл80-25/16

- типа НПл…-…/16 габарит 2+2      НПл45-45/16         НПл45-56/16         НПл45-80/16         НПл56-56/16

                                  НПл56-80/16         НПл80-80/16

ГОСТ13167-82Е габарит 1         8ГОСТ13167-82Е      12,5ГОСТ13167-82Е   16ГОСТ13167-82Е     25ГОСТ13167-82Е

                                  32ГОСТ13167-82Е     40ГОСТ13167-82Е

        Пластинчатые регулируемые 

- типа Г12-5…М                    Г12-53АМ            Г12-54АМ            Г12-55АМ            3ДГ12-55АМ

                                  ДГ12-53АМ           ДГ12-54АМ           ДГ12-55АМ           2Г12-55АМ

                                  3ДГ12-53АМ          3ДГ12-54АМ

- типа НПлР                       НПлР20/6,3          НПлР80/6,3          НПлР20/16           НПлР80/16

                                  НПлР50/6,3          НПлР125/6,3         НПлР50/16           НПлР125/16

       Смазочные пластинчатые типа С12

- нереверсивные                   С12-51              С12-52              С12-53              С12-54

                                  С12-5М-2            С12-5М-3,2          С12-5М-4            С12-5М-6,3

                                  С12-5М-10

- реверсивные                     С12-41              С12-42              С12-43              С12-44

                                  С12-4М-2            С12-4М-3,2          С12-4М-4            С12-4М-6,3

                                  С12-4М-10

        Радиально-поршневые нерегулируемые

- типа Н4…У                       Н-400У              Н-400УР             Н-401У              Н-401УР

                                  Н-403У              Н-403УР

- типа 50НР ТУ 2.053-1686-84      50НР4               50НР6,3             50НР14              50НР14/2

                                  50НР16              50НР32              50НР32/2            50НР63

                                  50НР63/2

             

- типа 50НС (секционные)          50НС4               50НС6,3             50НС10              50НС14

                                  50НС14/2            50НС16              50НС32              50НС32/2

 

 

        Аксиально-поршневые регулируемые

типа НА...74М                   НАР74М-90/32        НАС74М-90/32        НАМ74М-90/32        НАД174М-90/32

                                  НАРФ74М-90/32       НАСФ74М-90/32       НАМФ74М-90/32       НАД1Ф74М-90/32

                                  НАР74М-224/32       НАС74М-224/32       НАМ74М-224/32       НАД174М-224/32

                                  НАРФ74М-224/32      НАСФ74М-224/32      НАМФ74М-224/32      НАД1Ф74М-224/32

- типа НАП140-20                  НАПР 140-20         НАПРЛ 140-20        НАПЭ 140-20         НАПЭС 140-20     

                                  НАПЭЛ 140-20        НАПЭСЛ 140-20

- типа Г13-36М                    Г13-36М             Г13-36МЛ            2Г13-36М            2Г13-36МЛ                                                             2Г13-36МС           2Г13-36МСЛ

- типа PVS                        PVS33/MH...         PVS52/MH...         PVS71/MH...         PVS90/MH... 

                                  PVS33/ER...         PVS52/ER...         PVS71/ER...         PVS90/ER...    

        

- типа НА...-63/22                НАР-63/22           НАС-63/22           НА4М-63/22          НАД-63/22

 

       Шестеренные

типа Г11-1... и агрегаты        Г11-11              Г11-11А             Г11-11Б             АГ11-11

  на их основе                    АГ11-11А            АГ11-11Б            БГ11-11             БГ11-11А

                                  БГ11-11Б            ВГ11-11             ВГ11-11А            ВГ11-11Б

                                  ДБГ11-11            ДБГ11-11А           ДБГ11-11Б

типа Г11-2... и агрегаты        Г11-21              Г11-22              Г11-22А             Г11-23

  на их основе                    Г11-23А             Г11-24              Г11-24А             Г11-25

                                  Г11-25А             БГ11-21             БГ11-22             БГ11-22А

                                  БГ11-23             БГ11-23А            БГ11-24             БГ11-24А 

                                  БГ11-25             БГ11-25А            ДБГ11-22            ДБГ11-22А

                                  ДБГ11-23            ДБГ11-23А           ДБГ11-24            ДБГ11-24А

                                  ДБГ11-25            ДБГ11-25А    

     

      Электронасосы (помпы)

типа П-...М                     П-25М               П-50М               П-100М              П-200М

 

 

 

Пластинчатые нерегулируемые 

Гидронасосы и гидромоторы